spoločnosť: NOVIS STAV s.r.o.

so sídlom: Lazy VII/4365, 760 01 Zlín, Česká republika

e-mailová adresa: obchod@krbovesklo.cz

telefón: (+420) 773 649 700

identifikačné číslo: 291 85 629

daňové identifikačné číslo: CZ29185629

zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 64050

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.krbovesklo.eu alebo www.krbove-sklo.eu. 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky spoločnosti NOVIS STAV s. r. o., so sídlom Lazy VII/4365, 760 01 Zlín, identifikačné číslo: 29185629, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 64050 (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.krbovesklo.eu  a www.krbove-sklo.eu 

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci získať prístup do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „používateľský účet“). Objednávanie tovaru je možné vykonať aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s informáciami potrebnými na prístup do svojho používateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj používateľský účet dlhšie než 24 mesiacov nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia

tretích osôb.

3. PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY (KÚPNA ZMLUVA)

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka tovaru a cena tohto tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu.

Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.

Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

- objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

- spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

- nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „potvrdiť“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci okamžite po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti, v sídle firmy predávajúceho na adrese: Zlín, Lazy VII/4365, PSČ:76001

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať, okrem iného, na adresu prevádzkarne predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho r.novak@novis-stav.cz

Formulár na odstúpenie je k dispozícii na stránkach www.krbove-sklo.cz a www.krbove-sklo.cz

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok musí kupujúci vrátiť predávajúcemu tovar, ktorý od neho prijal, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený kompletný, nepoškodený, neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Všetky náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu nesie kupujúci.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu plnenie poskytnuté kupujúcim do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. A to bezhotovostne na účet určený kupujúcim, alebo iným spôsobom, podľa dohody s kupujúcim.

Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, nie je možné, okrem iného, odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

Miesto doručenia tovaru určuje kupujúci pri objednávaní tovaru. Tovar je možné dodať na adresu uvedenú kupujúcim, alebo si osobne tovar vyzdvihnúť v sídle spoločnosti NOVIS STAV s. r. o. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď pri jednotlivých ponúkaných variantoch dodania.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov toto okamžite oznámiť prepravcovi. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola neporušená.

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upravovať osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za chyby vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2161 a nasl. Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci v rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za chyby, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej lehote. Záručná lehota predstavuje 24 mesiacov.

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese prevádzkarne, kde tovar kupoval. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prijal od kupujúceho reklamovaný tovar.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

2. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné využívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia používateľského účtu a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

Osobné údaje budú spracovávané na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne osobné údaje tretej strane.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Obchodné podmienky sú platné od 1. 1. 2014 do vydania nových obchodných podmienok.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password